Choroby dermatologiczne 2020

Magdalena Czarnecka-Operacz prof. dr hab. n. med.

Profesor dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-Operacz jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, specjalistką w zakresie dermatologii i wenerologii oraz alergologii. Pełni funkcję ordynatora Oddziału Kobiecego w Katedrze i Klinice Dermatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie dodatkowo przez wiele lat była Kierownikiem Ośrodka Diagnostyki Chorób Alergicznych (obecnie Pracowni Alergicznych Chorób Skóry). Do zakresu jej obowiązków
należą też między-kliniczne konsultacje trudnych przypadków chorób skóry u dzieci.
Jej głównymi zainteresowaniami naukowo-badawczymi jest alergologia oraz immunologia kliniczna, a zwłaszcza alergiczne choroby skóry, alergenowa immunoterapia swoista oraz jej zastosowanie w dermatologii, jak również reakcje polekowe. Tym właśnie zagadnieniom poświeciła swoją pracę doktorską oraz habilitacyjną jak również szereg projektów naukowych przeprowadzonych w kraju i za granicą. Miedzy
innymi w 2011/2012 roku zrealizowała 6-cio miesięczny projekt badawczy w zakresie immunologii doświadczalnej w ramach stypendium naukowego KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst), w Klinice Dermatologicznej w Magdeburgu.
Dorobek naukowy prof. dr hab. M. Czarneckiej-Operacz to ponad 290 publikacji naukowych w tym 110 oryginalnych prac twórczych, 98 prac poglądowych, 41 publikacji różnych oraz 27 rozdziałów w podręcznikach. Przez cały okres pracy w Klinice Dermatologicznej aktywnie uczestniczyła w licznych kongresach, zjazdach, sympozjach i konferencjach naukowych czego wyrazem było zaprezentowanie ponad 350 doniesień oraz komunikatów zjazdowych. Na liście PubMed znalazło się 37 jej publikacji naukowych.
W Polsce prof. dr hab. M. Czarnecka-Operacz jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz jest V-ce Prezydentem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Przewodniczącą Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Przewodniczącą Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, V-ce Prezydentem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz V-ce Przewodniczącą Sekcji Immunoterapii Swoistej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
W Unii Europejskiej przez 10 lat była Prezydentem Sekcji Dermatologicznej i Wenerologicznej Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS – European Union of Medical Specialists). W ramach UEMS jest odpowiedzialna za organizację corocznego Europejskiego Egzaminu Specjalizacyjnego w zakresie dermato-wenerologii i osobiście nadzoruje jego przebieg, będąc przewodniczącą komisji egzaminacyjnej. Poza tym
przewodniczy grupie eksperckiej w ramach UEMS w odniesieniu do tworzenia międzynarodowego programu specjalizacyjnego w zakresie dermato-wenerologii.
Dodatkowo zaangażowana jest w akredytację międzynarodowych kongresów, sympozjów, konferencji i szkoleń edukacyjnych w w/w. dziedzinie zgodnie z europejską dyrektywą dotyczącą powszechnego obowiązku szkolenia ustawicznego lekarzy specjalistów (EACCME – European Accreditation Council for Continuing Medical Education, UEMS). 
Akredytacji tej podlegają wszelkie międzynarodowe po-dyplomowe programy edukacyjne w tym również w zakresie e-learning. Jest członkiem Governance Board, UEMS w tym właśnie zakresie. Jest też czynnie zaangażowana w procesie kontroli stałego doskonalenia lekarzy specjalistów (CPD – Continuing Professional Development, CME- Continuing Medical Education UEMS) ściśle współpracując z Europejską Akademią Dermatologii i Wenerologii (EADV) oraz w kontrolę jakości uniwersyteckich ośrodków szkoleniowych na terenie Unii Europejskiej (Visitation Charter, UEMS). W roku 2008 została przyjęta w poczet członków EDF (European Dermatology Forum) i uczestniczy w pracach grupy ekspertów dotyczących harmonizacji nauczania przed-dyplomowego w zakresie dermatologii i wenerologii. W styczniu tego roku uruchomiony został program współpracy EDF, dermato-wenerologicznego programu edukacyjnego „DO IT” oraz ERASMUS (e-learning) , do którego została powołana.
Profesor M. Czarnecka-Operacz jest członkiem European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), European Academy of Paediatruic Dermatology (EAPD), European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), European Society of Contact Dermatitis (ESCD) oraz European Society of Dermatological Rresearch (ESDR). W ramach EAACI bierze udział w pracach i projektach Sekcji Dermatologii , Sekcji Okulistyki oraz Grupy Zainteresowań Polekowymi Działaniami Niepożądanymi.
Natomiast w ramach ESCD pracuje w sieci monitorowania częstości i charakterystyki alergii kontaktowej w populacji europejskiej. 
Bardzo ważnym elementem jej działalności naukowo-badawczej są prace prowadzone w zakresie aerobiologiii. W Ośrodku Diagnostyki Chorób Alergicznych Katedry i Kliniki Dermatologii UM w Poznaniu, w powołaniu którego aktywnie uczestniczyła i którego jestem kierownikiem prowadzimy stały monitoring pyłkowy. W tym zakresie ośrodek ten należy do Ogólnopolskiej i Europejskiej Sieci Monitoringu Pyłkowego.
Opracowywane są wspólnie Kalendarze Pyłkowe dla miasta Poznania i okolic, co stanowi istotny element informacyjny oraz uzupełnia współpracę pomiędzy lekarzem alergologiem, a pacjentem uczulonym na sezonowe alergeny powietrznopochodne. 
Niedawno Ośrodek Diagnostyki Chorób Alergicznych został włączony do międzynarodowego projektu aeropalinologicznego w 7 Projekcie Ramowym jako partner pracowni Agrobiologicznej Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu.
Prof. dr hab. Magdalena Czarnecka-Operacz jest redaktor naczelną czasopisma „Wiadomości Dermatologiczne” oraz członkiem rady naukowej kwartalnika „Alergia” , „Postępy Dermatologii i Alergologii”, „Dermatologica”, „Alergia i Immunologia”, „Alergoprofil”, „Alergologia Polska” , „Dermatologia Estetyczna”, „Forum Pediatrii Parktycznej” . Jest też członkiem rady naukowej czasopisma JEADV ( Journal of European Academy of Dermatology and Venereology).