Choroby dermatologiczne 2020

Pokrzywki. Najnowsze rekomendacje.

Blok tematyczny nr 1
15:32
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
 Pokrzywki - najnowsze rekomendacje.
prof.  dr hab. n. med. Roman J. Nowicki
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Streszczenie

Pokrzywka jest schorzeniem o różnorodnej etiologii i patogenezie,  cechującym się występowaniem bąbli pokrzywkowych z towarzyszącym świądem i pieczeniem skóry. W zależności od czasu trwania pokrzywkę dzieli się na ostrą (<6 tyg.) i przewlekłą (>6 tyg). Pokrzywka ostra występuje często (25% populacji). Najczęstszymi jej przyczynami są pokarmy, leki, infekcje, jady owadów błonkoskrzydłych i pyłki roślin. Ostra pokrzywka nie wymaga z reguły żadnych badań diagnostycznych. Pokrzywka przewlekła występuje rzadziej (1% populacji) i jej diagnostyka ze względu na różnorodność czynników przyczynowych obejmuje szczegółowy wywiad , szereg badań laboratoryjnych i obrazowych oraz konsultacji specjalistycznych. Wśród pokrzywek przewlekłych wyróżniamy pokrzywkę indukowaną i spontaniczną.
Postępowanie terapeutyczne w pokrzywce obejmuje unikanie czynników prowokujących, leczenie schorzeń współistniejących oraz farmakologiczne  leczenie objawowe. Lekami z wyboru w pokrzywce są niesedatywne leki przeciwhistaminowe II generacji (LP II), które stosuje się w dawkach zgodnych z CHPL. Przy braku zadowalającego efektu terapeutycznego można brać pod uwagę zamianę jednego leku na inny LP II. U pacjentów nie reagujących na dawki standardowe dawkę można zwiększyć czterokrotnie. W przypadku braku poprawy po 2 -4 tygodniach leczenia zaleca się dołączenie do LP II omalizumabu w dawce 300 mg 1 raz w miesiącu. Rekomendowane w leczeniu systemowym pokrzywki przewlekłej są również cyklosporyna A i w niektórych przypadkach krótkotrwała terapia glikokortykosteroidami [1, 2].

Piśmiennictwo:

1.     Nowicki RJ, Grubska-Suchanek E, Jahnz-Różyk K. et al. Pokrzywka. Interdyscyplinarne rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD) i  Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA). Przegl Dermatol 2020; 107: 1-14.
2.     Nowicki RJ. ABC pokrzywki: pokrzywka w pytaniach i odpowiedziach. Termedia Wydawnictwa Medyczne Poznań 2017.